X

جستجو

موضوع مزایده:
شرح مزایده:

جستجوی پیشرفته

نوع مزایده:
عنوان مزایده:
شرح مزایده:
مبلغ کارشناسی اولیه:
برنده مزایده:
تضمین شرکت در مزایده:
مبلغ تضمین:
 تا: 
تاریخ انتشار:
 تا: 
 
  
عنوان مزایده واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب زياران به شهر آبيک به بخش خصوصی را جهت سرمايه گذاری و احداث هيدروپاور
محل خرید اولیه جاری
مبلغ کارشناسی اولیه (ریال) 31,000,000,000
مهلت شرکت در مزایده 1403.02.07
نوع مزایده عمومی
نام شرکت منتشر کننده شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
پیوست agahi mozaiedeh 4
شرح مزایده آگهی تجدید مزايده عمومی شماره 4/ 2 / 403
شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد، نسبت به واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب زیاران به شهر آبیک به بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری و احداث هیدروپاور( نیروگاه برقابی ) با استفاده از پتانسیل هیدرولیکی آب از طریق مزایده عمومی به مزایده گران واجد صلاحیت اقدام نماید. لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده فوق را دارند، بمنظور كسب اطلاعات بيشتر، به سایت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین رجوع نموده و جهت خريد اسناد مزايده نیز ضروریست در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل از تاریخ 01/ 03/1403 لغایت 07/03/1403 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0107084530009 و به شماره شباي IR820170000000107084530009بانک ملی شعبه قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نموده و همچنین پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا ساعت 10 مورخه 19 / 03 / 1403 به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در قزوين، خیابان سعدی، نبش خیابان کارگر، منبع آب، ارائه نمايند. ضمناً بازگشایی پیشنهادات دریافتی، راس ساعت 11 مورخه 19/03/1403 در محل سالن جلسات ساختمان ستادی مزایده گزار انجام می گردد . شایان ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.


سایر موارد :
1- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.219.700.000 ريال
2- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد:
الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 0107084530009 و به شماره شباي IR820170000000107084530009بانک ملی شعبه قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین.
ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار. (لازم به توضیح است ارائه چک های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مورد پذیرش نمی باشد).
ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.
3ـ مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها، از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به مدت 6 ماه می باشد.
4ـ نشانی مزایده گزار : قزوين، خیابان سعدی، نبش خیابان کارگر، منبع آب.
5ـ هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین»
تصویر آگهی