X

جستجو

موضوع مزایده:
شرح مزایده:

جستجوی پیشرفته

نوع مزایده:
عنوان مزایده:
شرح مزایده:
مبلغ کارشناسی اولیه:
برنده مزایده:
تضمین شرکت در مزایده:
مبلغ تضمین:
 تا: 
تاریخ انتشار:
 تا: 
 
  
عنوان مزایده فروش یک دستگاه خو دروی وانت پیکان
محل خرید اولیه جاری
مبلغ کارشناسی اولیه (ریال) 0
مهلت شرکت در مزایده 1403/03/02
تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی یا به حساب شماره 440811222211113 نزد بانک مهر ایران شعبه مشاهیرسمنان بنام شرکت آبفای استان سمنان
مبلغ تضمین (ریال) 100,000,000
نوع مزایده عمومی
نام شرکت منتشر کننده شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
شرح مزایده

    شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در نظر دارد یک دستگاه خودروی وانت پیکان را از طریق مزایده  عمومی با شرح و شرایط ذیل و همچنین شرایط مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند.

 

ردیف

نام مورد مزایده

مدل

مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال)

نوع تضمین مورد قبول

1

خودروی سواری  وانت پیکان  دوگانه سوز

1389

100.000.000

ضمانت نامه بانکی یا به حساب شماره 440811222211113  نزد بانک مهر ایران شعبه مشاهیرسمنان بنام شرکت آبفای استان سمنان

 

 

  1. محل دریافت اسناد مزایده : سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری شرکت آب وفاضلاب استان  سمنان دفتر امور قراردادها
  2. زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعات اداری از روز شنبه مورخ 29/02/1403 لغایت روز  چهارشنبه مورخ 02/03/1403 می باشد.  ضمناً آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده ( پیشنهادات ) ساعت  15 روز  شنبه  مورخ 12/03/1403  میباشد.
  3. زمان و مکان بازگشایی اسناد مزایده : ساعت 10  صبح روز  دوشنبه مورخ 13/03/1403  ودر محل دفتر قراردادهای شرکت میباشد.
  4. محل تحویل اسناد مزایده  دبیر خانه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان میباشد .
  5. به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد 0
  6. به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش ، و پیشنهاداتی که بعد از انقضائ مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد
  7. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده آمده است 0

  تلفن های تماس: 31226211-023

تصویر آگهی