X

جستجو

موضوع مزایده:
شرح مزایده:

جستجوی پیشرفته

نوع مزایده:
عنوان مزایده:
شرح مزایده:
مبلغ کارشناسی اولیه:
برنده مزایده:
تضمین شرکت در مزایده:
مبلغ تضمین:
 تا: 
تاریخ انتشار:
 تا: 
 
  
عنوان مزایده فروش لجن واحد بی هوازی فاضلاب شهری
محل خرید اولیه عمرانی
مبلغ کارشناسی اولیه (ریال) 10,000,000
مهلت شرکت در مزایده 1403/04/09
تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه بحساب شماره 440811222211113 نزد بانک مهر ایران شعبه میدان مشاهیر سمنان
مبلغ تضمین (ریال) 350,000,000
نوع مزایده عمومی
نام شرکت منتشر کننده شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
شرح مزایده

- شركت آب و فاضلاب استان سمنان در نظر دارد، مزایده فروش لجن واحد بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سمنان به میزان تقریبی 7000 متر مکعب را با رعایت آئین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب برگزار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوزهای قانونی جهت فرآوری و تبدیل لجن به  کود کشاورزی وکمپوست را دارند دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده به دفتر امور قراردادهای شرکت به آدرس سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال) :  350.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه بحساب شماره 440811222211113  نزد بانک مهر ایران شعبه میدان مشاهیر سمنان  - محل تحویل پیشنهادات : دبیرخانه شرکت

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از 09/04/1403 لغایت  13/04/1403 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 13 روز شنبه تاریخ  23/04/1403   بازگشایی پاکات : ساعت 11 صبح  روز یکشنبه  تاریخ 24/04/1403

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده آمده است 0 تلفن: 31226211        

تصویر آگهی